ماژول اترنت I/O

این یک دستگاه کاربردی است که برای کنترل مشاعات طراحی شده است.